"Vi utmanar din kreativitet och utvecklar din digitala förmåga"

Macbook Air till alla elever år 4-9

Om oss

 

Kommunala skolor med resurser.

Professionella pedagoger som bidrar till goda kunskapsresultat.

Modern teknik är en naturlig i skolarbetet.

Eget kök med god mat och riklig salladsbuffé.

Historisk och naturskön miljö. 

 

 

 

logga

 

Runbacka-skolor-Sollentuna-13-15

 

 

Runbacka skolor

Runbacka skolor består av skolan Runan år F-9 och Runbacka förskola.

Runan som byggdes 1989 är utformad med nytänkande och skolutveckling som ledstjärnor. Byggnaden är spännande och inbjuder till samarbete. Den är en år F-9-skola med två paralleller och är organiserad i vertikala arbetslag. Skolorna har olika historik, traditioner och lite olika arbetssätt men samarbetar nu kring många frågor för att nå fram till gemensamma rutiner och inspirera varandra vad gäller pedagogik och arbetssätt.

Verksamhetsidé

Runbacka skolor fokuserar på att varje elev når kunskapsmålen. Det säkerställs genom professionella och kunniga pedagoger som kartlägger eleverna från förskoleklass upp till år 9. Därigenom säkerställer vi att insatser sätts in tidigt för elever som riskerar att ej nå målen.

Grundskolans viktigaste uppgift är att lära alla elever läsa, skriva och räkna. Dessa baskunskaper är avgörande för elevens förmåga att tillgodogöra sig övrig undervisning i skolan. Kunskap omfattar såväl faktakunskaper som en djupare insikt och förståelse för sammanhang och helheter. Eleven skall kunna skapa sammanhang av verkligheten utifrån vida referensramar.

Varje elev har rätt att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar och behov. Detta möjliggör vi genom en individualiserad undervisning. Vi erbjuder de elever som har svårt att nå målen extra stöd och mer tid. Vi uppmuntrar också ytterligare kunskapsinhämtning för de elever som når målen. Skolans hela verksamhet skall förmedla grundläggande humanistiska och demokratiska värderingar. Tolerans, ansvarstagande, förståelse för olikheter och respekt för varandra skall prägla vardagen. Vi vill erbjuda en säker och lugn plats där alla elever kan känna trygghet.

Runbacka skolor satsar på att barnen ska få en god grund i baskunskaper och social kompetens.

Runbacka förskola satsar på att portfoliometodiken introduceras och etableras. Inför detta har vi under det gångna året satsat mycket på utbildning i portfoliometodiken, och en arbetsgrupp har bildats som leder arbetet vidare. Portfolio är ett sätt att arbeta, tänka och lära där man under elevens skoltid dokumenterar lärandet genom att samla exempel på arbeten i en särskild mapp. Eleven är mycket aktiv i detta arbete och får på så vis syn på sitt eget lärande.

Vi ser gruppen som grogrund för individens utveckling. I temaarbetet får eleven möjlighet att lära sig i samspel och i dialog med andra, vilket skapar förutsättningar för individens personliga kunskapsutveckling.

Vi försöker i allt vårt arbete att locka fram elevens kapacitet genom att bejaka elevers olika sätt att lära. Detta innebär att en mångfald av arbetsformer och redovisningssätt förekommer. Det finns en tematisk arbetsgrupp som arbetar tillsammans med alla pedagoger för att ytterligare höja kvaliteten och tydliggöra kopplingen till kursplanernas mål.

 

Värdegrund
All samvaro mellan barn och vuxna innebär en ömsesidig påverkan. Under senare år har betydelsen av den sociala fostran som skolan står för blivit allt tydligare. Skolan skall på ett aktivt sätt medverka till att barnen kommer att omfattas av de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på.

Läroplanens beskrivning av värdegrunden uttrycker ett bestämt förhållningssätt till etik och moral. Detta förhållningssätt skall prägla verksamheten.

Barns bildande av etiska normer och värden sker huvudsakligen genom konkreta upplevelser och praktisk erfarenhet. Av den anledningen är det av central betydelse hur de vuxna i verksamheten uppträder som förebilder. Deras förhållningssätt till gemensamma regler och normer påverkar i hög grad i vilken mån barnen utvecklar förståelse och respekt för de rättigheter och de skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Mot den här bakgrunden och med beaktande av de övriga krav som ställs i de centrala läroplanerna (alt styrdokumenten) och i kommunens skolplan har vi beslutat att prioritera följande konkreta mål för att säkra värdegrunden:
•  Demokrati
•  Allas lika värde
•  Empati
•  Moral

Aktuellt

Information angående installation av fjärrvärme på Runbacka skolor

 Äntligen kommer vi att få fjärrvärme installerat på skolan. Detta kommer bl a att lösa våra periodvisa problem med varmvattnet. Grävningsarbete för detta beräknas pågå under vecka 8-11 med en intensifiering under sportlovsveckan. Dragningen kommer från Vibyskolan och kommer att ledas framför idrottshallen och sedan längs trottoaren till varuingången och avslutas genom fasaden vid Förskolans gungor. Allteftersom de gräver kommer kravallstaket att sättas upp med gångpassager. Diket de gräver är inte djupt, men jag vill be er att samtala hemma med ert barn om att det är viktigt att respektera avspärrningarna. När de kommer in på Förskolans gård kommer den lilla delen av gården som blir berörd att helt spärras av några dagar.

 Om ni har frågor om själva arbetet, så går det bra att kontakta Mikael Karlsson på Sollentuna Energi, telefonnr 08-623 88 60.

 Annika Holmgren

Rektor och förskolechef Runbacka skolor och Fenix

 

Runbacka skolor inbjuder föräldrar i årskurs 6-9 till ett föräldramöte om droger och alkohol.

Ni kommer under kvällen både få lyssna till personal från verksamheter som arbetar i kommunen samt få möjlighet att samtala med andra föräldrar. Medverkande utöver skolan är: Mini Maria kommer att prata om deras verksamhet. Förändringar i beteende mönster hos en person som börjar ta droger. Vad ska man tänka på/göra som förälder. Fältarna pratar om deras verksamhet. Hur jobbar dom? Hur får man kontakt med dom? Vilka droger är inne. Hur ser det ut i Viby, Sollentuna.

Datum: Torsdag 20/2-14

Klockan: 18.00 – 19.30

Plats: Matsalen, Runbacka skolor

Varmt välkomna!

Jeanette Fållsten                Annika  Holmgren

skolsköterska                      rektor

 

Rektorsbrev januari 2014

Läs rektorsbrevet här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vision

Vår vision är att bli den bästa skolan i Sollentuna och Sverige. Framför oss ser vi en skola:

  • - där undervisningen håller hög kvalité och stimulerar elevers kreativitet
  • - där vi har höga och positiva förväntningar på oss själva och våra elever
  • - där alla elever och personal trivs och känner sig trygga
  • - där eleverna uppnår utmärkta studieresultat
  • - som bygger upp de kompetenser hos elever som krävs för framtida studier och yrkesliv
  • - som ligger i framkant vad det gäller pedagogiska metoder
  • - organiserar undervisningen på bästa sätt
  • - som hämtar stöd i forskningen
  • - som våra elever, föräldrar och personal varmt rekommenderar till andra